سیستم جداسازی فونداسیون (جداسازی لرزه‌ایی)

سیستم جداسازی فونداسیون

سیستم جداسازی فونداسیون

جداسازی فونداسیون روشی است که در آن سازه )سازه فوقانی( از شالوده )فونداسیون – سازه تحتانی( ببه وسیله قرار گیری یک سیستم معلق بین شالوده و سازه اصلی جدا می شود.

در چارچوب طراحی لرزه ای سازه ها، جداسازی فونداسیون می تواند جایگزین جداسازی لرزه ای شد . به طور مثال، سازه ای که در بالایی سطح زمین قرار دارد و هنگام زمین لرزه به شدت تحت تاثیر ان قرار می گیرد به وسیله سیستمی که سبب می شود به مدت صورت معلق باشد، از اثرات نیروی زمین لرزه دور می ماند. درک مفهوم جداسازی فونداسیون بسیار ساده است. این مفهوم را می توان این گونه توضیح داد: پرواز کردن یک پرنده در هنگام زمین لرزه در حالی که تحت تاثیر ان نیز قرار ندارد. به عبارت ساده، اگر سازه روی فونداسیون به صورت شناور باشد، حرکات زمین اثراتی روی آن به همراه نخواهد داشت.

هدف از جداسازی فونداسیون

باد و زلزله عمده ترین بارهایی هستند که سبب می شوند نیاز به طراحی های جانبی در یک سازه برجسته شود. به عالوه این که، بار زمین لرزه قابل کنترل نیست و طراحی سازه برای میزان لرزش نا مشخص و غیر قابل اندازه گیری امکان پذیر نیست. تنها راهی که باقی می ماند این است که نیاز لرزه ای را درک کنید و مطمئن شوید که ظرفیت سازه بیش از آن است. نیروهای اینرسی که ناشی از زمین لرزه هستند، متناسب با جرم سازه و شتاب زمین هستند. افزایش انعطاف پذیری یک ساختمان یا افزایش مقاومت الاستیک سازه، مرسوم ترین روش برای تامین نیاز لرزه ای است. مهندسان باید ظرفیت سازه را به گونه ای طراحی کنند که فراتر از این نیاز باشد.

جداسازی فونداسیون رویکرد متفاوتی دارد به طوری که به جاب افزایش ظرفیت لرزه ای سازه، نیاز لرزه ای را کاهش می دهد. کنترل حرکات زمین غیر ممکن است اما می توانیم نیاز سازه را به وسیله جلوگیری از انتقال حرکات زمین به سازه از طریق فونداسیون و یا کاهش آن تغییر دهیم.

قاعده کلی جداسازی فونداسیون

اصل اساسی جداسازی فونداسیون، واکنش سازه یا ساختمان اصالح شده است به طوری که حرکات زمین زیر فونداسیون یا اصال به سازه فوقانی منتقل نمی شود و یا میزان انتقال آن حداقل است.جداسازی کامل تنها در صورتی امکان پذیر است که سازه ایده آل باشد. در واقعیت، وجود تکیه گاه های عمودی برای انتقال بارهای عمودی به فونداسیون ضروری است. جا به جایی نسبی زمین و سازه در سازه هایی که کاملا صلب هستند صفر است چرا که شتاب سازه عیناً همانند شتاب حرکات زمین است. در حالی که در یک سازه انعطاف پذیر ایده آل، هیچ شتابی وجود ندارد بنابراین جا به جایی نسبی سازه برابر با جا به جایی زمین خواهد بود. هیچ سازه ای کامال صلب یا انعطاف پذیر نیست، بنابراین واکنش سازه بین دو حالتی است که در بالا توضیح داده شد . حداکثر شتاب و جا به جایی تابعی از زمین لرزه در دوره های صفر تا بی نهایت است. هنگام وقوع زمین لرزه، دوره های متعددی وجود خواهد داشت که در آن شتاب ساختمان به گونه ای تقویت می شود که فراتر از بیشترین شتاب زمین باشد، با وجود آن، جا به جایی نسبی ممکن است بیش از اوج جا به جایی زمین نباشد. جداسازی فونداسیون یک روش ایده ال برای انجام این کار است که در آن جا به جایی ساختمان به واسطه کاهش انتقال حرکات کنترل می شود. جا به جایی در سازه هایی اتفاق می افتد که فونداسیون آن ها ثابت و بدون حرکت است. واکنش سازه هایی که در آن ها جداسازی فونداسیون انجام شده است به همراه واکنش سازه های غیر مجهز به این سیستم در شکل زیر نشان داده شده است. جا به جایی و شتاب به واسطه استفاده از سیستم جداساز فونداسیون قابل کنترل هستند.

املاک اینترنتی رویال هوم


الزامات اساسی سیستم جداسازی فونداسیون

۱ -انعطاف پذیری ۲ -میرایی ۳ -مقاومت در برابر بارهای عمودی و دیگر بارهای موثر چه نوع مکانیسمی می تواند در مقابل نیروی کشش زمین مقاومت کند

چهار نوع اصلی جداساز ها

یاتاقان های لاستیکی ارتجاعی

یاطاقان ها از الیه های افقی الستیک های ترکیبی یا معمولی تشکیل شده اند. این الیه های نازک بین صفحات فوالدی قرار می گیرند. این یاتاقان هامی توانند بارهای عمودی زیادی را تحمل کنند در حالی که تغییر شکل ان ها بسیار کم است. این یاطاقان ها تحت بارهای جانبی نیز انعطاف پذیر هستند. صفحات فولادی از برآمده شدن یا جمع شده الستیک ها به سمت بالا جلوگیری می کنند. هسته سربی به این منظور قرار داده شده است تا ظرفیت میرایی را هنگامی که یاتاقان های الستیکی ساده میرایی قابل توجهی را نمی توانند تامین کنند، افزایش دهد. این نوع از جداساز ها معموالً در جهت افقی ضعیف و در جهت عمودی محکم هستند

املاک اینترنتی رویال هوم

بلیرینگ ها و یاتاقان های غلطکی

در روش جداسازی به وسیله ماشین آالت از بلبرینگ ها و یاتاقان های غلطکی استفاده می شود. این روش شامل غلطک های استوانه ای و گوی های است. این روش در مقاومت در برابر حرکات و میرایی وابسته به مصالح استفاده شده کارایی مناسبی دارد.

املاک اینترنتی رویال هوم


فنری

از فنرهای فوالدی در بیشتر مواقع در جداسازی های مکانیکی و تحت عنوان یاطاقان های غلطکی استفاده می شود. این نوع در سازه ها کاربرد ندارد چرا که آن ها در هر دو جهت عمودی و افقی انعطاف پذیر هستند. این فنرها تغییر شکل را افزایش می دهند.

املاک اینترنتی رویال هوم

یاتاقان های لغزشی 

سیستم لغزشی با ضریب اصطکاک تعریف شده می تواند به وسیله محدود کردن شتاب و نیروی قابل انتقال، نقش جداساز را ایفا کند. لغزنده ها در شرایط خاصی مقاوم و انعطاف پذیر هستند. این لغزنده ها می توانند در مقابل جا به جایی های ناشی از حرکات لغزشی مقاومت کنند.

املاک اینترنتی رویال هوم


انواع دستگاهه ای جدا کننده

شش نوع اصلی از دستگاه های جدا کننده وجود دارد که یه طور گسترده ای برای جداسازی لرزه ای فونداسیون استفاده می شوند

۱ -یاتاقان های الاستومریک

۲ –بلبرینگ هایی با میرایی بالا

۳ -بلبرینگ های رزینی – سربی

۴ -بلبرینگ های لغزشی مسطح

۵ -بلبرینگ های لغزشی منحنی یا پاندولی

۶ -بلبرینگ های غلطکی انعطاف پذیری و میرایی دو جزء اصلی یک سیستم جداساز فونداسیون هستند. انعطاف پذیری یک جداساز اثرات عمده ای در تغییر واکنش ها دارد.

انواع سیستم های تعدیل کننده در جداسازی فونداسیون

۱ -تعدیل کننده های )دامپر( فوالدی

۲ -تعدیل کننده های روغنی

۳ -تعدیل کننده های سربی

۴ -تعدیل کننده های اصطکاکی با صفحه فلزی

مزایای استفاده از جداسازهای فونداسیون

۱ -کاهش تقاضای لرزه ای سازه، در نتیجه کاهش هزینه سازه

۲ -جا به جایی کمتر در طول وقوع زمین لرزه

۳ -بهبود ایمنی سازه

۴ -کاهش صدمات ناشی از زلزله، کمک به حفظ عملکرد سازه پس از زلزله

۵ -افزایش عملکرد سازه تحت بارهای لرزه ای

۶ -حفاظت از دارایی

کاربرد جداسازهای فونداسیون

۱ -جداسازی فونداسیون در پل ها ۲ -جداسازی فونداسیون در سازه های مهم ۳ -افزایش واکنش سازه های تاریخی ۴ -جداسازی در ماشین آلات

 • مجموعه جوش فورجینگ با دارا بودن آزمایشگاه های مجهز خاک،جوش وبتن آماده همکاری با سازنده محترم می باشد

بتن سی ار جی (GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete

بتن سی ار جی

بتن مسلح شده با الیاف شیشه

بتن مسلح به و در حقیقت نوعی کامپوزیت پیشرفته می باشد ،که با به کارگیری الیاف تقویت کننده شیشه در داخل فاز زمینه مخلوط بتن, مقاومت کششی و فشاری آن, فوق‌العاده افزایش مییابد. این ترکیب یک ماده انعطاف پذیر با شکل گیری بالا می باشد که در ساخت یک نمای پیشرفته به کار می رود .

بدلیل مقاومت بالای بتن جی ار سی / جی آر سی / GFRC ، امکان تولید قطعاتی با ضخامت mm 30 – 12 وجود دارد. بنابراین وزن قطعات جی اف ار سی / GFRC ( بتن جی اف آر سی ) در مقایسه با وزن قطعات بتنی پیش ساخته سنتی بسیار کمتر و در حدود ۳۰ کیلوگرم در هر متر مربع است. وزن سبک قطعات بتنی جی ار سی / GRC باعث می شود که امکان بارگذاری بر ساختار ساختمان آسان تر، سریعتر و بدون چالش صورت گیرد. وزن سبک تر و مقاومت بالای کششی و خمشی، مقاومت در برابر آب و آتش؛ آزادی عمل طراحان و معماران برای ابداع طرح هایی نو در رنگ و بافت متنوع و برای استفاده در انواع سطوح را امکان پذیر می سازد. همچنین وزن کم این محصول بدلیل ضخامت پایین آن، امکان تولید قطعاتی در ابعاد بزرگ، ظریف در طرح های متنوع و پیچیده را مقدور می سازد. از مزیت های دیگر قطعات پیش ساخته جی ار سی / جی اف ار سی / GRC / GFRC ترمیم و جایگزین کردن سریع قطعات جدید بجای قطعات آسیب دیده در نما می باشد.

تاریخچه جی ار سی (GRC)

در دهه ۱۹۵۰تحقیقاتی بر روی اثر الیاف در بتن برای کاهش تمرکز تنش درون نقاط حساس در کشور شوروی و پس از آن در امریکا جنوبی صورت گرفت که نتیجه تحقیقات بسیار موفقیت آمیز بوده است .بتن الیافی پس ار تکمیل تحقیقات به دلیل موثر بودن و مزایای شگفت انگیزش در مناطق سردسیر مورد توجه قرار گرفت و ساخت و استفاده ار آن در کشورهایی نظیر شمال آمریکا ، کانادا و .. رونق پیدا کرد. سپس به دلیل زیبایی ، مقاومت و تنوع این محصول کاربرد بتن الیافی گسترش پیدا کرد و در کشور های اروپایی نیز مورد استفاده بشریت قرار گرفت و پس از آن این محصول راه خود رابه آسیا از طریق ژاپن باز کرد و با استفاده در ساخت پل برای جلوگیری از خوردگی در ژاپن، جی ار سی به جهان معرفی شد.

روش ها و نحوه تولید و ساخت جی اف آر سی – GFRC

معمولا از دو روش مختلف برای ساخت جی اف آر سی – GFRC استفاده می کند 

۱-  (spray) اسپری کردن یا پاشیدن

۲- (premix) پرمیکس

 
روش اسپری کردن برای ساخت جی اف آر سی – GFRC
اسپری کردن شبیه به شاتکریت است که در آن مخلوط بتن مایع (منیزیم الیاف) به صورت اسپری می شود. بتن از یک نازل از نوع تفنگ مانند اسپری می شود که جریان الکتریکی طولانی را نیز جدا می کند و اسپری می کند. بتن و الیاف مخلوط می شوند زمانی که آنها به سطح شکل رسیدند. فیبر شیشه ای از یک قرقره در یک موضوع پیوسته به تفنگ تغذیه می شود، جایی که تیغه آن را درست قبل از اسپری برش می دهد. طول فیبر خرد شده تمایل به خیلی طولانی تر (حدود ۱٫۵ “) از الیاف است که در مخلوط شدن، از آنجا که الیاف بلند می شود اگر آنها را به بتن قبل از اسپری مخلوط شده است.

به طور معمول Spray-up در دو لایه استفاده می شود. لایه اول کت چرمی است، بسیار شبیه ژل پوشش در فایبرگلاس. این کت چرم معمولا در آن فیبر ندارد و نازک است و اغلب فقط حدود ۱/۸ “ضخامت دارد. لایه دوم یا پشتی دارای فیبر در آن است. عمل اسپری کردن بر روی فیبرها آنها را در یک لایه نازک قرار می دهد، بسیار شبیه لایه های تخته سه لا است.

اسپری کردن بارگذاری فیبر بسیار زیاد با استفاده از طول فیبر بسیار طولانی را اجازه می دهد. GFRC – جی اف آر سی با استفاده از روش اسپری بزرگترین قدرت را تولید می کند. با این حال، تجهیزات مورد نیاز برای انجام اسپری بسیار گران است، و اغلب هزینه بیش از۲۰,۰۰۰ دلار است.

روش Premix – پرمیکس برای ساخت جی اف آر سی
از سوی دیگر، پیش مخلوط یا پرمیکس ، شامل ترکیب الیاف کوتاهتر در دوزهای پایین به بتن مایع است. این مخلوط به قالب یا اسپری ریخته می شود. در حالی که اسلحه های اسپری استفاده می شود، شخم فیبر ندارند، اما با این وجود پر هزینه هستند و نیاز به یک پمپ برای تغذیه آنها (همان پمپ استفاده شده با اسپری کردن).
Premix به دلیل الیاف کوتاهتر و جهت گیری فیبرحالت  تصادفیش کمتر از اسپری کردن است.

GFRC برای سینی های بتنی در مغازه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و از روش اسپری کردن استفاده می شود.

قطعات پس از تولید در اتاقك‌های بخار (Curing) با دما و رطوبت تحت كنترل قرار گرفته و تا پایان زمان عمل‌آوری نگهداری می‌شوند.

مهمترین خواص پانل بتنی جی اف ار سی – GFRC
 1. – قابلیت تولید قطعه هایی ظریف با قابیت‌های مكانیكی به مراتب بهتر از اعضای بتنی معمولی مشابه
 2. – امكان كاهش ضخامت اعضای بتنی با حفظ قابلیت باربری و استحكام مورد نیاز
 3. – كاهش تركهای مویی ناشی از پدیده خزش در بتن
 4. – تثبیت ترك و قابلیت باربری پس از ترك خوردگی
 5. – افزایش مقاومت بتن در مقابل تنش‌های حرارتی
 6. – افزایش مقاومت بتن در مقابل سایش و خستگی
 7. – افزایش قابلیت ضربه پذیری بتن
 8. – افزایش قابل ملاحظه مقاومت كششی و خمشی بتن
 9. – افزایش میزان جذب انرژی و شكل پذیری بتن
استفاده از GRC  یا GFRC در نمای ساختمان

بتن الیافی مسلح به الیاف شیشه كاربرد ویژه‌ای در تولید قطعات نما دارد.

به گونه‌ای كه امكان تولید قطعات با ابعاد بزرگ و ضخامت بسیار كم در حدود ۱ سانتیمتر را فراهم می‌نماید.

از دید صنعتی، نماهای اجرا شده به روش‌های معمول و با استفاده از مصالح و روش‌های اجرای سنتی نه تنها پاسخگوی حجم بالای ساخت و سازهای بلند مرتبه و پیچیده نمی‌باشد، بلكه از نظر اقتصادی و ایمنی نیز توجیه پذیر نیست.

مواد تشکیل دهنده جی ار سی

۱-سیمان سفید

۲-الیاف شیشه

۳-آب

۴-افزودنی جهت سیالیت بیشتر

۵-رنگدانه

املاک اینترنتی رویال هوم

مزایای استفاده از نمای جی اف آر سی – GFRC
 1. – استحكام و دوام دراز مدت نما در برابر شرایط محیطی، باد و زلزله.
 2. – امكان تولید قطعات نما با ابعاد بزرگ و ضخامت كم.
 3. – امكان تولید در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع، پیچیده و ظریف.
 4. – امكان استفاده از مزایای صنعت پیش ساختگی و افزایش سرعت اجرای نما.
 5. – امكان تعمیر و بازسازی بخشی از نما بدون آسیب به بقیه قسمت‌ها.
 6. – كاهش وزن نما نسبت به سایر مصالح مشابه.
 7. – عایق صوتی و حرارتی.
 8. – كنترل كیفیت بالای قطعات و نمای نهایی.
املاک اینترنتی رویال هوم
 • مجموعه جوش فورجینگ با دارا بودن آزمایشگاه های مجهز خاک،جوش وبتن آماده همکاری با سازنده محترم می باشد

بتن شفاف ( لایتراکن)

بتن شفاف ( لایتراکن)

بتن شفاف :

بتن لایتراکن (بتن عبور دهنده نور)استفاده از تکنولوژی نانو امکان تولید بتن شفاف را فراهم نموده است که تحولی عظیم در زمینه طراحی ساختمانها و سازه های شهری از قبیل پل ها ایجاد می نماید این بتن با افزودن فیبرهای شیشه به مخلوط خرده سنگ سیمان و آب محصولی خارق العاده تهیه می شود. هم اکنون بتن لایتراکان با دانسیتا ۲۴۰۰-۲۱۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب، مقاومت فشاری ۵۰ نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی ۷ نیوتن بر میلی متر مربع درسه رنگ خاکستری سیاه و یا سفید و با ابعاد استاندارد ۳۰۰ ضربدر ۶۰۰ میلیمتر و با ضخامت ۵۰۰-۲۵ میلیمتر تولید می گردد.همچنین استفاده از فیبر نوری در ابتدای بار بر سازه آتی بدون تاثیر منفی در مقاومت بالای فشاری و کششی آن می توان اثری خوب با ایجاد فضاهای روشن و جذاب داشته باشد. یکی از جذاب ترین کاربردها استفاده از لایتراکن در پوشش کف ها و درخشش آن از پایین است در طول روز این یک کف پوش از جنس بتن معمولی به نظر می رسد و در هنگام غروب آفتاب بلوک های کف در رنگهای منعکس شده از نور غروب شروع به درخشش می کنند.

بتن انتقال دهنده نور در سال ۲۰۰۱ توسط یک معمار مجارستانی به نام آرون لوسونسزی به همراه همکارانش در دانشگاه فنی بوداپست اختراع و سپس توسط شرکتی به نام به صورت بلوک های پیش ساخته با اندازه های مختلف تولید گردید.

انواع بتن شفاف:
 • بلوک های بتن شفاف LITRACON
  بتن شفاف بوسیله ترکیب فیبرهای نوری شیشه ای با مصالح سنگی، سیمان و آب به دست می آید و به صورت بلوک های پیش ساخته تولید می گردد.
 • پنل های بتن شفاف LITRACONپنل پیکسل اختراع دیگری از دانشگاه هوستون می باشد، که در آن فیبرهای نوری برای انتقال نوراز جنس فیبرهای پلاستیکی است و طریقه جاگذاری فیبرها به صورت کاملا منظم و با فاصله های معین می باشد.
بتن شفاف (لایتراکن)

بتن شفاف (لایتراکن)

ویژگی های  شفاف:
 • می‌توان دیوار با هر ضخامتی توسط لایتراکن ساخت.
 • می‌توان نور را تا ۲۰ متر در سراسر بتن بدون اتلاف روشنایی انتقال دهد.
 • اگر از این ماده بیشتر و بیشتر در ساختمان سازی استفاده شود. نور طبیعی بیشتری می‌تواند برای نور دفاتر و انبارها استفاده شود. این می‌تواند منجر به کاهش زیاد در مقدار الکتریسیته استفاده شده برای نور ساختمان‌ها شود.
 • معماران قادر به طراحی و ساخت طیف وسیعی از سازه‌ها که بسیار مناسب برای کف‌ها، پیاده‌روها، بلوک‌های ساختمانی، پانل‌ها و دیوارهای باربر هستند.
 • کاربرد این محصول در صنعت ساختمان برای دیوارها می‌باشد، در چنین حالتی هر دو سمت دیوار و ضخامت دیوارها قابل رویت هستند. و در هر دو سمت داخلی و خارجی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
 • قابلیت استفاده به عنوان سازه باربر را نیز داراست و می‌تواند به حالت مسلح نیز ساخته شود.
 • به صورت پیش ساخته و در رنگ‌های متنوع ساخته می‌شود.
 • تیرهای بتنی پیوسته تا طول ۲۰ متر می‌سازد که الیاف، نور را به تمام طول انتقال می‌دهند.
 • دقت تولید آن بسیار بالاست.
 • می‌تواند به شکل قطعات تیر، راه پله‌ها، پانل‌های آسانسور، پوشش دیوار، جدا کننده اتاق و…. به کار رود.
موارد کاربرد بتن شفاف:
 • دیوار

به عنوان متداول‌ترین حالت ممکن، این بلوک می‌تواند در ساختن دیوارها مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب هر دو سمت و همچنین ضخامت این متریال جدید قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین سنگینی و استحکام بتن به عنوان ماده اصلی لایتراکان محسوس تر و در عین حال کنتراست بین نور و ماده شدیدتر می‌شود. این متریال می‌تواند برای دیوارهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گیرد. اگر نور خورشید به ساختار این دیوار بتابد، بهتر است در جهت غربی یا شرقی ساختمان قرار گرفته تا اشعه آفتاب در حال طلوع یا غروب با زاویه کم به فیبرهای نوری برسد و شدت عبور نور بیشتر شود. بخاطر استحکام زیاد این ماده می‌توان از آن برای ساختن دیوارهای باربر هم استفاده کرد. در صورت نیاز، امکان مسلح کردن این متریال نیز ممکن است.

 • پوشش کف

یکی از جذاب‌ترین کاربردها، استفاده از «لایتراکان» در پوشش کف‌ها و درخشش آن از پایین است. این عنصر در طول روز یک کف پوش از جنس بتن معمولی به نظر می‌رسد و در هنگام غروب آفتاب بلوک‌های کف در رنگ‌های منعکس شده از نور غروب شروع به درخشش می‌کنند.

 • طراحی داخلی

همچنین از این نوع بتن عبور دهنده نور می‌توان برای روکش دیوارها در طراحی داخلی استفاده کرد به صورتی که از پشت نور پردازی شده باشند همچنین می‌توان از نورهای رنگی متنوع برای ایجاد حس فضایی مورد نظر نیز استفاده کرد.

محصولات ساخته شده به این روش:
 • لامپ لایتراکیوب

یکی از محصولات موفق لایتراکان در زمینه طراحی، لامپ لایتراکیوب است که در آن بلوکها با قرارگیری روی هم مکعبی را تشکیل می‌دهند که منبع نور در داخل آن قرار دارد و نور با عبور از بتن به بیرون ساطع می‌شود. به این ترتیب این ماده جدید می‌تواند در عرصه‌های مختلف طراحی و همچنین در ایجاد فضاهای پویا و انعطاف‌پذیر داخلی بسیار مورد استفاده قرار گیرد.

 • کاشی بتنی

حدود ۵ ٪ کاشی از فیبرهای نوری تشکیل شده و نور می‌تواند از آن عبور کند. توزیع یکنواخت الیاف در سراسر سطح کاشی به گونه‌ای است که یک طرح کلی در طرف دیگر کاشی به وضوح قابل مشاهده باشد. این کاشی با ترکیبی منحصر به فرد تقریباً نشکن و شفاف است. این ماده با ترکیبی از فیبرهای نوری و بتن باکیفیت ساخته شده‌است و حتی می‌تواند به عنوان بلوک‌های پیش ساخته تولید شود. به دلیل اندازه کوچک الیاف، مخلوط در بتن، تبدیل به یک جزء از مجموع مواد می‌شود و یک ماده جدید است، که هم در ساختار درونی و هم در سطوح بیرونی همگن می‌باشد. این ماده از طریق روی هم گذاشتن لایه‌های متناوب بتن و الیاف تولید و سپس به صورت کاشی برش داده می‌شود. نقش الیاف می‌تواند یکنواخت، یا می‌تواند مانند رگه‌های چوب مصنوعی طراحی شود. هیچ محصول دیگری مانند این ماده در بازار وجود ندارد که شفافیت و دوام و قدرت را با هم به صورت ترکیب یکجا داشته باشد. این امکان وجود دارد که از آن به عنوان ساختاری برای تحمل بار استفاده کرد. مقاومت فشاری آن ۴۹ N/mm2 (مگاپاسکال) می‌باشد و مقاومت خمشی اش ۷٫۷ N/mm2 (مگاپاسکال) می‌باشد.

 • مجموعه جوش فورجینگ با دارا بودن آزمایشگاه های مجهز خاک،جوش وبتن آماده همکاری با سازنده محترم می باشد